データシート

2020年3月期 (2019年4月~2020年3月)

2020年3月期データシート

2020年6月11日

2020年3月期 データシートpdf

[PDF:681KB]

2019年3月期 (2018年4月~2019年3月)

2019年3月期データシート

2019年5月30日

2019年3月期 データシートpdf

[PDF:678KB]

平成30年3月期 (2017年4月~2018年3月)

平成30年3月期データシート

2018年5月24日

平成30年3月期 データシートpdf

[PDF:420KB]

平成29年3月期 (2016年4月~2017年3月)

平成29年3月期データシート

2017年5月24日

平成29年3月期 データシートpdf

[PDF:469KB]

平成28年3月期 (2015年4月~2016年3月)

平成28年3月期データシート

2016年5月24日

平成28年3月期 データシートpdf

[PDF:388KB]

平成27年3月期 (2014年4月~2015年3月)

平成27年3月期データシート

2015年6月1日

平成27年3月期 データシートpdf

[PDF:481KB]

平成26年3月期 (2013年4月~2014年3月)

平成26年3月期データシート

2014年5月23日

平成26年3月期 データシートpdf

[PDF:388KB]

平成25年3月期 (2012年4月~2013年3月)

平成25年3月期データシート

2013年7月12日

平成25年3月期 データシートpdf

[PDF:2,240KB]

平成24年3月期 (2011年4月~2012年3月)

平成24年3月期データシート

2012年5月25日

平成24年3月期 データシートpdf

[PDF:2,203KB]

平成23年3月期 (2010年4月~2011年3月)

平成23年3月期データシート

2011年5月25日

平成23年3月期 データシートpdf

[PDF:2,227KB]

平成22年3月期 (2009年4月~2010年3月)

平成22年3月期データシート

2010年5月25日

平成22年3月期 データシートpdf

[PDF:6,400KB]

平成21年3月期 (2008年4月~2009年3月)

平成21年3月期データシート

2009年6月17日

平成21年3月期 データシートpdf

[PDF:5,030KB]

平成20年3月期 (2007年4月~2008年3月)

平成20年3月期データシート

2008年3月31日

平成20年3月期 データシートpdf

[PDF:2,541KB]

平成19年3月期 (2006年4月~2007年3月)

平成19年3月期データシート

2007年3月31日

平成19年3月期 データシートpdf

[PDF:2,509KB]

平成18年3月期 (2005年4月~2006年3月)

平成18年3月期データシート

2006年3月31日

平成18年3月期 データシートpdf

[PDF:2,404KB]

平成17年3月期 (2004年4月~2005年3月)

平成17年3月期データシート

2005年5月31日

平成17年3月期 データシートpdf

[PDF:2,145KB]

平成16年3月期 (2003年4月~2004年3月)

平成16年3月期データシート

2004年3月31日

平成16年3月期 データシートpdf

[PDF:2,464KB]

平成15年3月期 (2002年4月~2003年3月)

平成15年3月期データシート

2003年5月31日

平成15年3月期 データシートpdf

[PDF:2,574KB]

ページの先頭に戻る